Najaarsexcursie met de fiets op woensdag 25 september 2019, in samenwerking met de Stad Gent.

 

Inleiding

De stad is een belangrijk thema in onze lessen aardrijkskunde. Ook de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn geven ons kansen om het stedelijke bewoningsgebied alle aandacht te schenken, en dit in alle graden en op verschillende schaalniveaus. 

Zowat 45% van de Belgische bevolking leeft in de groot- en regionaalstedelijke agglomeraties van de stadsgewesten en ongeveer 57% van de bevolking werkt er. Nog meer mensen maken er van de handel en diensten gebruik. Grotere steden zijn multifunctioneel maar worden tegelijkertijd met veel problemen geconfronteerd: sociale segregatie, multiculturaliteit, woonbehoeften, mobiliteit, milieu en klimaatopwarming.

Hoe pakt een stad al die problemen aan? Hoe bereidt de stad zich op de toekomst voor? Op welke manier wordt een stad een leefbare stad voor haar bewoners?.

We zoeken naar antwoorden in Gent en nemen tijdens de excursie verschillende thema’s op: ruimtelijke ordening, mobiliteit, klimaatadaptatie, aangenaam wonen en woondiversiteit,…Nieuwe trends als korte keten in de voeding, deeleconomie, burgerparticipatie voor een leefbare sociale stad, co-housing en co-working,…komen aan bod.

Het is een ‘thematische excursie’ toegepast op Gent, dus verwacht geen systematische geschiedenis, geen evolutie van Gent. Er wordt  context en inhoud aangeboden om een gelijkaardige excursie in andere Vlaamse steden zelf uit te werken.